STATUT

STATUT FUNDACJI #teamLitewka

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja #teamLitewka, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatora w osobie Łukasza Litewki, aktem notarialnym Repertorium A numer 2831/2023 sporządzonym dnia 20 kwietnia 2023 przez notariusza Saturnina Ociessę prowadzącego kancelarię notarialną przy ul. Alei

Zwycięstwa 7/1 w Sosnowcu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Sosnowiec

§ 3

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. rodziny i polityki społecznej.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 5

 1. Celem fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie pomocy osobom potrzebującym oraz ochrony zwierząt.
 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w obszarze zadań z zakresu działalności pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

1) wspieranie osób będących w złej sytuacji materialnej,
2) wspieranie osób wykluczonych społecznie,
3) wspieranie miejsc, w których gromadzą się osoby wykluczone społecznie np. noclegowni dla bezdomnych, a także miejsc, które gromadzą osoby chore jak prywatne i publiczne placówki medyczne,

4) wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także lecznic dla zwierząt;
5) wspieranie i pomoc dla schronisk, noclegowni i placówek medycznych w staraniach o pozyskanie funduszy zewnętrznych i realizacji projektów z funduszy zewnętrznych, jak również własna lub wspólna z tymi podmiotami realizacja projektów z funduszy zewnętrznych,
6) promowanie w kraju i za granicą inicjatyw służących pomocy ludziom i zwierzętom,
7) promocja idei działań charytatywnych,
8) promocja firm i instytucji działających na rzecz osób potrzebujących oraz na rzecz poprawy losu zwierząt,
9) inspirowanie, organizowanie, promowanie wydarzeń, których celem jest propagowanie idei i działań charytatywnych,
10) działalność dobroczynna i opiekuńcza,
11) działalność w zakresie organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych,
12) działalność w zakresie pomocy prawnej,
13) działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
14) wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej,
16) prowadzenie działań upowszechniających dobroczynność,
17) działalność społecznie użyteczna,
18) wspieranie osób kojarzonych z działalnością dobroczynną.

§ 6

Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 2. współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, w szczególności ze schroniskami, noclegowniami, placówkami medycznymi, osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 3. organizowanie i finansowanie:
 1. wydarzeń promujących dobroczynność;
 2. działalności propagatorskiej, publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej,
 1. organizację wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych i dobroczynnych,
 2. prowadzenie ośrodków informacji w zakresie spraw określonych w § 5,
 3. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 4. organizowanie procesu udzielania pomocy prawnej lub udzielania pomocy prawnej,
 5. organizację koncertów, przeglądów piosenki i festiwali artystycznych, z których zysk całościowo lub częściowy przekazywany jest na cele charytatywne lub cele określone w § 5 statutu,
 6. organizację szkoleń i kursów,
 7. prowadzenie sklepu internetowego z gadżetami Fundacji;
 8. przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 9. gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych,
 10. tworzenie warunków do rozwoju dobroczynności w formie organizowania bądź dofinansowywania inicjatyw,
 11. przygotowywanie opinii, raportów, ekspertyz i analiz,
 12. działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych.

§ 7

Fundacja może wchodzić w spółki z osobami prawnymi, fizycznymi lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ III

Majątek Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, dochody, subwencje, dotacje, dofinansowania, odsetki bankowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego lub innych praw majątkowych, w tym dochodów z tytułu uczestnictwa Fundacji w innych podmiotach lub jednostkach,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 6. odsetek i lokat bankowych.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „Osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Fundacja nie może dokonywać, na szczególnych zasadach, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji jako organ obligatoryjny,
 2. Rada Fundacji jako organ fakultatywny, który może być powołany przez Fundatora lub jego następcę prawnego.
 3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos odpowiednio Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 -3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkiem Zarządu może zostać osoba dająca rękojmię należytego wykonania obowiązków i posiadająca:
 1. pełnię praw publicznych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. doświadczenie w działalności społecznej i organizacyjnej.
 1. Członek zarządu nie może być kierownikiem zakładu Fundacji.
 2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat licząc od daty wyboru. Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie działalnością Fundacji,
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadzorowanie ich działalności,
 3. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
 4. opracowywanie planów działania Fundacji,
 5. wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, w tym przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji, sprawozdań o stanie majątkowym Fundacji, za okresy roczne i za cały okres kadencji,
 6. sprawy niezastrzeżone innym organom Fundacji.
 1. Tryb działania Zarządu określa jego regulamin wewnętrzny.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 3. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu potrzebna jest uprzednia uchwała Zarządu.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 5. Z upływem kadencji Zarządu upływa kadencja poszczególnych jego członków.

§ 16

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym, niezależnym od Zarządu organem, którego podstawowym obowiązkiem jest nadzór i kontrola nad Fundacją oraz Zarządem Fundacji.
 2. Rada Fundacji liczy od 3 do 10 członków. W skład Rady Fundacji wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie.
 3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz wobec Zarządu Fundacji.
 4. Członków Rady Fundacji (w tym jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących) powołuje i odwołuje Fundator lub jego następca prawny. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

 1. Przewodniczący Rady Fundacji może powierzyć część lub całość swoich obowiązków Wiceprzewodniczącemu. W takich sytuacjach oświadczenia składane Wiceprzewodniczącemu są traktowane na równi z oświadczeniami składanymi Przewodniczącemu.
 2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Fundacji, składa on rezygnację na ręce innego członka Rady Fundacji, który jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Rady Fundacji i Fundatora lub jego następcy prawnego. Członkostwo ustaje z chwilą doręczenia oświadczenia o rezygnacji innemu członkowi Rady Fundacji.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Fundacji z powodu śmierci lub rezygnacji albo w przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu, Fundator lub jego następca prawny wybierze nowego Przewodniczącego. Do czasu wyboru, obowiązki Przewodniczącego sprawuje Wiceprzewodniczący.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. opiniowanie zmian w Statucie Fundacji,

2)ustalanie głównych kierunków działania Fundacji, zarówno stałych jak i w danym okresie,3

podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalania zasad przyjmowania prezentów i współpracy z innymi fundacjami lub organizacjami spójnymi z zasadami ładu korporacyjnego oraz etycznymi Fundatora,

4

5 ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

6analiza i ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, a także udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

7zajmowanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, stanowiska w sprawie działań Fundacji, zwłaszcza dotyczących działalności gospodarczej, połączenia, przystąpienia Fundacji do spółki lub innej formy kooperacji, likwidacji ,

8 ztwierdzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planowanego rocznego budżetu,

9 wyrażanie zgody na przystąpienie przez Fundację do spółki, a także na powołanie oddziału, zakładu lub filii,

10 powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Rady w stosunkach z Zarządem Fundacji.

§ 19

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Fundacji.
 3. Zebranie Rady Fundacji odbywa się na wniosek (i) Przewodniczącego, (ii) co najmniej dwóch Członków Zarządu lub (iii) co najmniej 2 Członków Rady Fundacji złożony Przewodniczącemu. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Fundacji powiadamia się Członków Rady Fundacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość. Zebranie Rady Fundacji może odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Głosowanie może odbywać się pisemnie.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu bez prawa do głosowania, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej z uwagi na przedmiot obrad.
 6. Rada Fundacji może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku korzystania z takiej możliwości Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego upoważniona przesyła wszystkim pozostałym członkom Rady Fundacji informację o przeprowadzeniu głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wraz z projektem uchwały oraz wyznacza stosowny termin na oddanie głosu (nie krótszy niż 10 dni roboczych).
 7. Uchwałę uznaje się za podjętą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w przypadku, gdy zostanie podjęta bezwzględną większością głosów, przy głosach oddanych przez co najmniej połowę członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 8. W przypadku upłynięcia terminu na głosowanie lub po oddaniu wszystkich głosów, Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego upoważniona stwierdzi przyjęcie lub odrzucenie uchwały oraz zarchiwizuje uchwałę wraz z potwierdzeniem powiadomienia członków Rady Fundacji o głosowaniu oraz potwierdzeniem oddania przez nich głosów.
 9. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się w szczególności:
  1. telefon lub smartfon;
  2. telekonferencje lub wideokonferencje przy użyciu aplikacji komputerowych lub aplikacji smartfonowych;
  3. pocztę elektroniczną (email);
  4. inne środki komunikacji elektronicznej.
 10. Rada Fundacji może doprecyzować zasady swojego działania poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych.
 11. Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji są zobowiązani do przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji na każde żądanie Rady Fundacji w terminie 10 dni roboczych od każdego takiego wezwania.

§ 20

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w następujących przypadkach:
 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa — z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady Fundacji (z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 Statutu),
 2. śmierci — z chwilą śmierci członka Rady Fundacji,
 3. odwołania przez Fundatora lub jego następcę prawnego.

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 21

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1. 18.1.Z – drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;
 2. 18.11.Z – drukowanie gazet;
 3. 18.12.Z – pozostałe drukowanie;
 4. 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 5. 18.20. Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 6. 46.39.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 7. 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 8. 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 9. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 10. 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 11. 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 12. 49.41.Z – transport drogowy towarów;
 13. 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie;
 14. 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 15. 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne;
 16. 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
 17. 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 18. 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów;
 19. 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 20. 58.11.Z – wydawanie książek;
 21. 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 22. 58.13.Z – wydawanie gazet;
 23. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 24. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
 25. 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 26. 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 27. 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 28. 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;
 29. 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 30. 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 31. 63.12.Z – działalność portali internetowych;
 32. 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 1. 66.29.Z – pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 1. 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 2. 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 3. 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 1. 73.1 – reklama;
 2. 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 3. 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 4. 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej;
 5. 73.11.Z – działalność agencji reklamowych;
 6. 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 7. 74.20.Z – działalność fotograficzna;
 8. 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami;
 9. 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 10. 77.22.Z – wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
 1. 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
 2. 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 3. 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki;
 4. 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 5. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 6. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 7. 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 1. 85.59.A – nauka języków obcych;
 2. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 3. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;
 4. 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 5. 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych;
 6. 93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
 7. 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 8. 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 9. 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych;
 10. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 11. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 22

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „Zakładami”. Zakłady i inne jednostki organizacyjne powołuje Zarząd Fundacji.

§ 23

Zakres działania Zakładu i innych jednostek organizacyjnych, strukturę organizacyjną oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników Zakładów i innych jednostek organizacyjnych określa regulamin, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 24

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu

§ 25

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 26

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator na wniosek Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 27

Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 28

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 29

 1. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.
 2. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.


§ 30

Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 31

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Fundatora.

§ 32

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji, i które to instytucje wskazuje Fundator.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.